EdebiyatŞiirSüleyman Karakaş

Sultan Fatih’in Cihad Aşkı

3.16BinOkunma

İmtisâl-i câhidû fi’llâh olubdur niyyetim
Dîn-i İslâm’ın mücerred gayretidir gayretim
Fazl-ı Hakku himmet-i cünd-i ricâlullâh ile
Ehl-i küfri ser-te-ser kahr eylemekdir niyyetim
Enbiyâ vü evliyâya istinâdım var benim
Lütf-i Hak’dandır hemân ümmîd-i feth ü nusretim
Nefs ü mâl ile n’ola kılsam cihânda ictihâd
Hamdüli’llâh var gazâya sad hezârân rağbetim
Ey Mehemmed mu’cizât-ı Ahmed-i Muhtâr ile
Umaram gâlib ola a’dâ-yı dîne devletim
Avnî

-Günümüz Türkçesi ile-
‘Allah için cihada’ emrine uymaktır niyetim
İslâm dininin gayretidir yegâne gayretim
Hakkın ihsanı ve evliya ordusunun yardımıyla
Küfür ehlini baştanbaşa kahreylemektir niyetim
Nebiler ve velilere istinadım var benim
Hakkın lütfundandır fetih ve zafer ümidim
Benliğimi ve malımı dünyada feda etsem ne olur?
Hamd olsun Allah’a, var gazaya yüzbin rağbetim
Ey Mehmed! Ahmed-i Muhtarın mucizeleriyle
Umarım galip olur din düşmanlarına devletim

Günümüz Türkçesiyle Şiirleştiren
Süleyman Karakaş

3 Mayıs 1481, tarihinde Hakk’ın rahmetine
kavuşan şanlı Hükümdar’ımızı minnetle
yâd ediyoruz. (Ruhuna Fatiha)