GenelÖne Çıkanlar

Fetret Dönemı Ve Zihni Karmaşa

1.38BinOkunma

Üzerinde ittifak edilen önemli mevzulardan biri de Post-Modern adı verilen dönemin, karmaşık dokulu bir toplum oluşturduğudur. Geleneksel ve Post-Modern yaşam tarzına sahip topluluklar, az gelişmiş toplumlarda bir arada kendilerini gösterir. Bu toplumlarda, Batı’nın son dönem geliştirdiği kültür ile yaşayan bir toplulukla, geleneksel kültürün normlarıyla hayatını sürdüren bir başka topluluk birliktedir.

Böyle bir kaotik sosyal doku içerisinde, anomik vakıalar, kültür şokları, kuşak çatışmaları, top- lumsal yarılmalar gibi sorunlar mevcuttur. Bu yönüyle bakıldığında, insan eylemlerini açıklar- ken, belki de cemiyet, kaderimize çerçeve çizer demek doğrudur. Fakat her ne derecede tesir ederse etsin, “cemiyet ve kültür kaderimizi tayin eder” demek yanlıştır.

Kaostan Çıkmalı Ama Nasıl?

Böyle bir düzenin karmaşık ortamında; küfür ehlini, karşındakileri, dışındakileri tanımak zordur. Bu sebeple, istikbalin aydınlığını arzu edenler, müracaat edecekleri, başvuracakları kılavuzları, kaynakları ararlar. Bediüzzaman Hazretlerinin, Nur Talebeleri’ne en sık okumalarını hususi- yetle tavsiyede bulunduğu risale, İhlas Risale- si’dir. Risale, bu keşmekeş duruma birçok noktada açıklık getirir.

Münzevi  Zat’ın  meşhur  risalesinin  ilk  kısmına, kendi tabiri ile birinci noktasına, “Neden ehl-i dünya, ehl-i gaflet, hatta ehl-i dalalet ve ehl-i nifak, rekabetsiz ittifak ettikleri halde, Ehl-i Hak ve ehl-i vifak olan ashab-ı diyanet ve ehl-i ilim ve ehl-i tarikat, neden rekabetli ihtilaf ediyor- lar?” diyerek, girift sual ile başlıyor.

Eserin girişinde bahsi söz konusu olan bu suale müteakip, muhtelif yanıtlar ile mevzuya açıklık getirir müellif. Bu yanıtlar ile zahirde ve batında, Ehl-i Hakk’ın ittifakına engel olan ne varsa bildirirken, aynı zamanda, Ehl-i Hakk’ın vasıflarını tanımlayacak ipuçlarını verir. Ehl-i Hakk’ın vasıf- ları ya da ehl-i nifakın kimlerden teşkil olduğu mevzusu önem arz etmekle birlikte, Ehl-i Hakk’ı yetiştiren kültür ortamının, zihni zemininin bilinmesi de gerekir.

Modern dünyanın sisli ortamında bunların belir- gin olmadığı açıktır. Fertlerin Ehl-i Hakk istikametini bulabilmek adına, bugün İslam akaidi ile birlikte sosyal bilimleri, toplumsal kültür ile birlikte evrensel kültürü de tanımaları zarurettir. Yoksa bidat kültürü içinde gelişen ekollerin ağına düşmek gibi bir tehlike var.

Fetret Dönemi ve Zihni Karmaşa

Üstadın, ahir zamanda musibetlerin en büyüğü, dinin özüne saldıran musibettir, demesi boşuna değildir. Hulefa-i Raşidin döneminde sahte pey- gamberler ve türlü kirli siyaset cereyanlarının ortaya çıkardığı hengâme, kısa da olsa İslam’a ilk fetreti devrini yaşatmıştır.

Bugünkü fetret ve zihni kargaşa da İslam coğraf- yalarındaki kimi insanları bidat kültürünün kucağına itmiştir. Cehalet çıkmazındaki, hurafelerin hükümran olduğu toplumların bu trajik vaziyetinden, düşmanların bombaları, silahları değil, kendi içindeki içtimai buhranlar sorumludur.

-Emrah Polat