Dosyalar

Girişimcilik Üzerine

1.11BinOkunma

Girişimcilik;ferdin ya da fertlerin oluşturdukları ortaklıkların mal ve hizmetlerin üretilmesi ya da dağıtılmasını kapsayan, kar amaçlı bir iş sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve büyütülmesi sorumluluğunu almalarına yönelik bir faaliyettir.  En dar anlamıyla girişimcilik, fikirlerin yakalanmasını ve bu fikirlerin ürünlere dönüştürülmesini ve/veya hizmetleri ve ürünleri pazara sunacak bir yapı kurulmasını içermektedir.

Girişimci, tespit ettiği ihtiyaçları karşılamak üzere iktisadî mal ve hizmet üretiminin gerçekleşebilmesi için üretim faktörlerini bir araya getiren kişi olarak yada üretim faktörlerini bir araya getirerek ekonomik mal ve hizmet üretimi için gerekli girişimi başlatan, ayrıca üretim için gerekli gördüğü ekonomik kaynakları ve üretilenlerindeğerlendirileceği pazarları bulan kişi olarak tanımlanabilir.

Sosyal Girişimcilik

Sosyal etki, girişimcilik, inovasyon, devam edilebilirlik ve büyümeyi temel alan; yoksulluktan sağlığa, çevreden insan haklarına, birçok konuda bir sorundan yola çıkarak uzun vadeli ve somut projeler meydana getirme işlevi olarak tanımlanmaktadır.

Startup

Startup kelime anlamı olarak; bir işi veya projeyi harekete geçirmek için planlanan ve icra edilen süreç olarak tanımlanabilir. Ayrıca, ölçeklenebilir ve tekrar edilebilir bir iş modeli bulmak için oluşturulan hızlı büyüme yeteneği olan yeni bir yapı olarak datanımlanır.

Startup modeli, ekonominin gelişmesinde ve katma değeri yüksek ürünler veya hizmetler üreterek kısa sürede etkin ve sürdürülebilir bir büyüme sağlaması açısından oldukça önemli ve etkindir denebilir. Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde katma değeri yüksek, orta ve ileri teknoloji gerektiren ürünler ve hizmetler üretip ihraç etmek ülke ekonomileri açısından çok fazla arzu edilen bir durumdur. Fırsat girişimciliği; tekno girişimcilik, fintech (finansal teknoloji) girişimleri ar-ge ve inovasyon içeren girişimler ise katma değeri yüksek ürünler üretmek ve sürekliliği yakalamak açısından oldukça önemlidir. Startupların doğası gereği ve kullandıkları yenilikçi iş modeline bağlı olarak bu sürece uyum sağlama kabiliyetlerinin de daha yüksek olduğu söylenebilir.

Teknokent

Teknokentler, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösteren ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulunan üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında oluşturulmuş kuruluşlardır. Teknokentlerin en büyük özelliği,  akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteler ya da teknoparklar olmasıdır. Kısaca; yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak bir çatı altında toplanmasıdır.

Kuluçka Merkezi

Kuluçka merkezi; girişimcilere, çalışmalarını geliştirmek, ilerletmek için maddî ve manevî destek sağlayan geliştirme merkezleri olarak tanımlanabilir. Girişimciler, bu merkezlerde; ofis, ekipman, alt yapı, eğitim, danışmanlık ve yatırım desteği gibi girişimin ilk aşamalarında ihtiyaç duyacakları temel unsurları bu merkezler üzerinden destek olarak karşılayabilmektedirler. Bu destekler sayesinde girişimlerine odaklanıp, daha rahat çalışma imkanı bulmaktadırlar.